DDM NOVÁ ROLE

Dveře Domu dětí a mládeže v Nové Roli se poprvé otevřely v říjnu 1984. V roce 2015 jsme se přestěhovali do nově zrekonstruovaných prostor. Činnost probíhá v ve dvou všeobecně zaměřených klubovnách, kuchyňce, tanečním sále, herně pro nejmenší, pracovně železničních modelářů a klubovně, kde se schází ZK divadelní a ZK myslivecký.  Činnost DDM je řízena Zákonem 561 / 2004Sb.  a Vyhláškou 74/ 2005 Sb.

Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace, Chodovská 236 je organizace zřizovaná Městem Nová Role, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání dětí, mládeže a dospělých. V oblasti pravidelné zájmové činnosti (kroužky) nabízí 29 zájmových útvarů pro děti a žáky a 6 zájmových útvarů pro ostatní účastníky zájmového vzdělávání. Organizujeme zájmové útvary od aktivit pro matky s dětmi na mateřské dovolené, po aktivity pro dospělé. Oblibě se těší prázdninové aktivity (jednodenní prázdninové akce, příměstské a pobytové tábory a soustředění. Dalšími aktivitami jsou tradiční akce pro rodiče s dětmi.

Pořádáme osvětovou činnost – besedy, přednášky, projektové dny.

Doplňková činnost – jarní a podzimní burza oděvů, obuvi a sportovních potřeb.

Činnost v našem ŠZ sama o sobě poskytuje svou činností prevenci sociálně patologických jevů.  Snažíme se zapojit do naší mimoškolní činnosti i účastníky ze sociálně znevýhodněných rodin a děti s poruchami učení a chování.

Dveře našeho DDM jsou otevřeny všem.